Vedtægter

 • 1 Navn og hjemsted


Stk. 1

Foreningens navn er NUUK HANDELSSTANDSFORENING. Foreningens hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq, Grønland.

 

 • 2 Formål


Stk. 1.
Foreningens formål er at styrke alle handlende/virksomheder i Kommuneqarfik Sermersooq samt at varetage alle deres fælles interesser. Inden for foreningens formål falder i særlig grad varetagelsen af medlemmernes interesser og forhold til:

· Kommuneqarfik Sermersooq og dennes myndigheder og organisationer.
· Virksomheder, der har berøring med eller betydning for foreningens medlemmer

Foreningen skal virke for gennem møder, foredrag m.v. at medvirke til, at medlemmerne kan være ajour med de nyeste udviklingstendenser, der til enhver tid vil have medlemmernes interesse.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1.

I foreningen kan optages enhver erhvervs- og servicevirksomhed, der har løst næringsbrev og/eller driver selvstændig forretning/virksomhed i Kommuneqarfik Sermersooq.

Stk. 2. Optagelse kan nægtes, når særlig grunde taler herfor og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinær generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning om optagelse træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 3. Medlemskab kan tegnes af enkelmandsfirma, I/S, ApS eller selskab. Hvis selskabet har flere forretningsadresser i Kommuneqarfik Sermersooq, har selskabet/medlemmet kun én stemme pr. tilmeldt forretning/virksomhed ved afstemning i foreningens forsamlinger.

Stk. 4. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse.

Stk. 5. Medlemmer, der udmelder sig af foreningen uden samtidig at afstå deres forretning/virksomhed, kan af kollegiale grunde ikke genoptages før tre år er forløbet efter udmeldelsen.Hvor ganske særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen dog tillade genoptagelse indenfor tre års perioden.

§ 4 Kontingent

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling fastsættes kontingent for det følgende hele regnskabsår/kalenderår. Kontingentet opkræves primo august måned og skal være indbetalt senest den 31. august for at give stemmeret på årets ordinære generalforsamling.

§ 5 Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst tre måneders varsel til udgangen af foreningens regnskabsår. Ved forretnings/virksomhedsophør eller salg kan udmeldelsen dog ske med én måned varsel til udløbet af en måned. Medlemmet har ingen ret til andel i foreningens formue.

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og skal afholdes en gang årligt inden udgangen af oktober måned på et af bestyrelsen fastsat mødested i Kommuneqarfik Sermersooq.

Stk. 2.

På generalforsamlingen foretages følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formand aflægger beretning.
 4. Kasserer aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Kasserer forelægger budget for det kommende år.
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 7. Forslag fra bestyrelsen.
 8. Indkommende forslag fra medlemmerne.
 9. Valg af:
  1. Bestyrelse
  2. Suppleanter til bestyrelsen
  3. Revisor

 

Stk. 3.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel ved skriftlig henvendelse. I indkaldelsen angives dagorden, herunder allerede forelagte forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forslag til vedtægtsændringer afgives i fulde ordlyd.

Stk. 4.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5.
Stemmeberettiget er forretninger/virksomheder eller en af ham/hende bemyndiget person. Hvert medlemskab har én stemme.

Stk. 6.
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed. Hvert medlem kan under generalforsamlingen afgive stemmer ifølge skriftlig fuldmagt for makimalt tre ikke repræsenterende medlemmer. Til vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og af dem skal 2/3 stemme for forslaget. Er 1/2 af medlemmerne ikke repræsenteret ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen efter begæring fra forslagsstillerne indkalde til en ny generalforsamling. Her kan forslaget vedtages med 2/3 af afgivende stemmer, uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

Stk. 7.
Afstemning sker mundtligt/ved håndsoprækning medmindre ét medlem fremsætter begæring om skriftlig afstemning.

Stk. 8.
Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet eller tilsvarende information om de på generalforsamlingen trufne beslutninger sendes til medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom til formanden. Eventuelle vedtægtsændringer, som behandles herunder, kan vedtages med almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning kan begæres af blot ét medlem.

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 4-7 valgte medlemmer og 2 suppleanter.

Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelses-medlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden samt antal af bestyrelsesmøder.

Stk. 3.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4.
Bestyrelsen træffer beslutning om foreningens repræsentation i udvalg, råd, nævn o.lign.

Stk. 5. Bestyrelsen funktionsperiode er 2 år, dog således at der foretages nyvalg af 2-3 personer i lige år og 2-4 personer i ulige år.

Stk. 6.
Såfremt en repræsentant for et medlemsfirma er valgt som medlem af bestyrelsen, af udvalg, råd, nævn o.lign. bortfalder mandatet ved ansættelsesforholdets ophør, såfremt repræsentanten rejser fra Nuuk Kommune. Ligesom mandatet bortfalder, såfremt den valgte afhænder sit personligt ejede forretning/selskab. Bestyrelsen kan dog beslutte at forlænge mandatet indtil førstkommende generalforsamling. Forlænges mandatet ikke, varetages opgaverne af de øvrige af bestyrelsens medlemmer

Stk. 7.
Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, er denne på valg ved næste generalforsamling. Suppleanter vælges for ét år ad gangen.

Stk. 8.
Bestyrelsen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 9.
Kasserer kan egenhændigt udstede checks til dækning af forenings daglige drift. Regninger attesteres inden udbetaling af formand eller næstformand.

§ 9 Regnskab

Stk. 1.
Kasserer foreligger det af revisor reviderede regnskab på den årlige generalforsamling. Foreningens regnskabsår er fra den 01.08 – 31.07. Regnskabet skal medfølge indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 10 Foreningens opløsning

Stk. 1.
Foreningen kan kun opløses på en i den anledning indvarslet generalforsamling, hvis 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan en gyldig beslutning tages af 2/3 af de fremmødte medlemmer Såfremt foreningen opløses, overgår dens midler til en lignende forening, såfremt en sådan måtte blive etableret, eller til velgørende formål i Nuuk Kommune.

§ 11 Eksklusion

Stk.1.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion i tilfælde af et medlem kontingentrestance på 6 måneder.

Stk. 2.
Medlemmer, der modarbejder foreningen eller viser sig uværdige til at være medlem, kan af bestyrelsen forslås ekskluderet på den førstkommende generalforsamling.Eksklusionen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Afstemningen skal være skriftlig.

§ 12 Bestyrelsens beføjelser

Stk. 1. Hvor vedtægterne intet foreskriver, handler bestyrelsen i foreningens interesser og under ansvar overfor generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed.

§ 13

Stk. 1.
Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 

 • 14Stk. 1.Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 14. juli 1993 og endelig vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. marts 1994, ændret på den ordinære generalforsamling den 21/10 1997, ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 24.01.2002 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 24. oktober 2012.